برآن هستیم که در پاییز و زمستان ۱۳۹۹باگشایش جشنواره هنر زنده است به صورت آنلاین، گامی به سوی کشف استعدادهای ناشناخته یا کمتر شناخته شده برداریم. شرایط همه گیری جهانی کوید۱۹ معادلات و روال ارتباط جهانی را دگرگون کرد و بشراین بار هم تمامی امکانات زمان را به کارگرفت تا بتواند راه های ارتباط خود را حفظ، احیا و دگرگون سازد؛ آنچنان که چرخ روزگارخود را به مراد خود بچرخاند. در این میان جوامع هنری هم که از جنس عشق و شورهستند در فضای خود سعی در دیده شدن و شنیده شدن داشته اند. ما نیز به سهم خود در جشنواره آنلاین هنر زنده است با تکیه بردغدغه هاییکه داشتیم، سعی در پر کردن شکاف میان هنرمندان با استعداد و با انگیزه و مخاطبین علاقه مند داریم. باشد که جوانه مهر و امید از این فصل مشترک، همه ی ما را به سلامت به آینده های بهتر برساند. جشنواره هنر زنده است در اولین دوره خود حاوی پیامی چند وجهی است برای یادآوری اینکه : جهان زنده است، هنر زنده است، هنرمندان زنده اند و مخاطبان زنده اند از منظر بنیانگذاران این جشنواره حرکتی انفعالی و کوتاهمدت نبوده و عمیقا باور داریم که می توان در آینده به گسترش آن افزود، باشد این روزها راهی باشد مملو از نور و امید برای ادامه زندگی، خلق کارهای فاخر، آثار ماندگار و راهگشا به سوی آینده ای نیک برای زمین و مردمانش.   در راستای پاسخ به پرسش های ذهنی شما خود را موظف میدانیم نحوه اجراو چشم انداز نتایج حاصل از این همکاری را شرح دهیم: گسترش شرایط همه گیری تأثیر عمیق در ایجاد اعتماد و عادت به خریدهای آنلاین داشته وتمامی ارائهکنندگان این شیوه کسب و کار و زندگی را با سرعتی بالا توسعه داده است و طبعا خدمات و کالاها توجهی عمیق به سهمی بیشتر از این بازار “دایمی مجازی” پیدا کرده اند. این رفتار جدید، پیشتر آغاز شده و پاندمی سرعت و ماهیت رشد آن را به سوی یک فضای”دائمی مجازی” بیشتر کرده است. از مهمترین مزیت های تهدید این همهگیری افزایش گستره مخاطبین در بستر آنلاین بوده که میتوانیم تجربه های نو و وسیع تر را به ایشان ارائه کنیم. طبعاً جامعه مخاطب جشنواره هنر زنده است درهمه جا حضوری حقیقی در بستری مجازی خواهند داشت.  دورترین علاقه مندان با استعدادها پیوند خواهند خورد و این پیام ماندگارخواهد شد.
پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب

تلفن 88657248-021

دبیرخانه 88657248-021

info@honarzaendeast.ir